Đừng bỏ em một mình – Don’t Leave Me Alone

Đừng bỏ em một mình

Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
trời lạnh quá trời lạnh quá
sao đành bỏ em một mình

Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
chiều lộng gió chiều lộng gió
sao anh đành bỏ em

Lời nào đó lời nào đó
tiếng ân tình hay tiếng cầu kinh
nhạc nào đó nhạc nào đó
nhạc gọi người hay nhạc gọi hồn

Đừng lặng thinh đừng lặng thinh
với tiếng chày tiếng búa nện đinh
đừng tỏa hương đừng tỏa hương
khói hương vàng che khuất người thương

Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
đường về nghĩa trang mông mênh
đừng bỏ em

Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
đường về nghĩa trang lênh đênh
đừng bỏ em

Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
cùng một lũ cùng một lũ côn trùng
rỉa rúc thân hình

Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
một mồ trinh chênh vênh
chờ cỏ xanh

Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
vài ngàn đời sau nữa
vài ngàn đời sau nữa
vài ngàn đời sau nữa
ai mái tóc còn xanh

(English Version)

Don’t Leave Me Alone

Don’t leave me alone.
Don’t leave me alone.
It’s getting cold out here,
It’s getting cold out here,
How come you’re leaving me alone?

Don’t leave me alone.
Don’t leave me alone.
There’s blowing wind all afternoon,
There’s blowing wind all afternoon.
Why do you have to leave me alone?

What kind of a word?
What kind of a word?
The word of love or the sound of prayer.
What kind of music does that sound like?
What kind of music does that sound like?
Music that calls people or summons up the spirits.

Don’t be silent!
Don’t be silent!
The sound of the hammer pushes through the nail.
Don’t give off a scent!
Don’t give off a scent!
Yellow incense smoke obscures the person I love.

Don’t leave me alone.
Don’t leave me alone.
The path to the cemetery is tremendous.
Don’t leave me.

Don’t leave me alone.
Don’t leave me alone.
The path to the cemetery is lonely.
Don’t leave me.

Don’t leave me alone,
Don’t leave me alone.
A swarm of insects
Nibbles my dead body.

Don’t leave me alone,
Don’t leave me alone.
A desolate virgin grave
Awaits until the green grass grows.

Don’t leave me alone,
Don’t leave me alone.
Thousands of years afterwards,
Thousands of years afterwards,
Thousands of years afterwards,
Does anybody still have green hair?

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Đừng bỏ em một mình “ Of Musician Phạm Duy. The Poem Of Minh Đức Hoài Trinh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: