Cành hoa trắng – A White Flower

Cành hoa trắng

Một đàn chim tóc trắng
Bay về qua trần gian
Báo tin rằng : Có Nàng Giáng Hương

Nàng ngồi trên cung vắng
Trong một đêm tàn trăng
Phá then vàng bước vào vườn hoang.

Không gian tràn dâng niềm thương
Rồi tiếng hát sui cuộc tình duyên
Bao nhiêu nàng tiên nỉ non
Làm huyên náo Thiên Đường lạnh lẽo.

Trời đầy cô tiên nữ
Xuống đầu thai thành hoa
Giữa đêm mờ, hoa nở ngát hương
Người về trong đêm tối
Ôm cành hoa tả tơi
Bóng in dài gác đời lẻ loi.

(English Version)

A White Flower

A flock of birds that have white hair,
Fly towards the earth,
The announcement that there is a fairy named Giang Huong

She sits in a deserted palace
In the dark moonlight.
Shattering the Golden Gate, she walks into a desolate garden.

The space is filled with love,
Thereafter her voice sings a love story.
There are many fairies begging,
And making noise in the cold heaven.

God chastises the fairy.
Take her to earth and reincarnate her as a flower.
In the midst of a dark night, the flower blossoms fragrant.
Someone comes back into the dark.
Holding the tattered flower,
With a long shadow mirroring a solitary life.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Cành hoa trắng” Of Musician Phạm Duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: