Nếu một mai em sẽ qua đời – If One Day You Die

Nếu một mai em sẽ qua đờI

Nếu một mai em sẽ qua đờI
Hoa phủ đầy người
Xe nhịp đằm khơi xa xôi
Nếu một mai em đốt pháo vui hát theo người
Hương cưới chia phôi, cười mặn tình đời.

Nếu một đêm em bước qua thềm
Mang nặng hồn mềm
Em trở mình trên nhân duyên
Nếu nửa đêm trăng gió đã lên
Bão mưa êm, chăn gối ghi tên
Bia mộ đường quên.

Nếu một mai không còn ai
Đứng bên kia đời trông vòi vói
Không còn ai! Đâu còn ai?
Trong ngày mai, có dư hương người
Chỉ là giăng giối mà thôi.

Nếu về sau em có qua cầu
Không chẳng vì sầu, thương chẳng còn đâu
Mà nói chuyện quên nhau
Nếu vì sao, quay gót cuốn mau
Dấu chân sâu in vết không lâu
Chẳng nợ gì nhau.

(English Version)

If One Day You Die

If one day you die,
The flowers shall cover your body,
The rhythm of the hearse will be quite distant.
If one day you light a firecracker,
And sing merrily with everyone.
During the farewell wedding, a smile will bring bitterness to human love.

If one night you cross the threshold,
And weigh down your gentle soul.
Your predestination will be painful.
If in the middle of the night the moon and the breeze upsurge in a calm storm,
Your name will be written all over blankets and pillows.
Or you will lie in the grave on a forgotten road.

If no one remains, one day.
Stand on the other side of life and look at it wistfully.
Nobody! Who else is there?
Tomorrow, there will be nothing left but your scent.
But this is like a final word.

If you cross the bridge later,
It has nothing to do with sadness and love,
But talking about forgetting each other.
If why you turn your heels swiftly,
Your deep footprints will be imprinted in a little while.
We owe each other nothing.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Nếu một mai em sẽ qua đời “ Of Musician Phạm Duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: