Đừng xa nhau – Don’t Leave Each Other

Đừng xa nhau

Đừng xa nhau! Đừng quên nhau!
Đừng rẽ khúc tình nghèo
Đừng chia nhau nỗi vui niềm đau.
Đừng buông mau! Đừng dứt áo!
Đừng thoát giấc mộng đầu,
Dù cho đêm có không bền lâu.

Đời phai mau, người ghen nhau,
Lòng vẫn cứ ngọt ngào,
Miệng ru nhau những ân tình sâu.
Đừng xôn xao, đừng khóc dấu,
Đừng oán trách phận bèo,
Vì sông xa vẫn trung thành theo.

Dù mai sau dắt nhau mà qua cầu.
Mồ chôn sâu ánh trăng vàng mái lầu.
Đừng xa nhau nhé!
Đừng quên nhau nhé !
Đừng chia nhau núi cao vực sâu.

Đừng xa nhau! Đừng quên nhau!
Đừng dứt tiếng ngậm sầu,
Đừng im hơi đắng cay rời nhau.
Đừng đi mau, để mãi mãi,
Là chiếc bóng đậm mầu
Còn theo nhau tới muôn đời sau.

(English Version)

Don’t Leave Each Other

Don’t leave each other! Don’t forget each other!
Don’t turn your back on a miserable love.
Don’t divide joys and sorrows.
Don’t give up! Don’t leave!
Don’t throw away your first dream.
Though the night may not last long.

Life soon fades away! People are envious of one another.
Our hearts are still sweet,
And we sing lullabies to one another with profound love.
Don’t be boisterous! No need to hide your tears!
Don’t feel sorry for a terrible destiny,
For a distant river continues to follow faithfully.

Although we later go through the bridge,
Our grave will be buried beneath the golden moon of the rooftop.
Don’t leave each other!
Don’t forget each other!
Don’t divide high mountains and deep abyss.

Don’t leave each other!
Don’t forget each other!
Don’t stop sounding to keep the pain.
Don’t be silent to part with bitterness.
Don’t go fast for eternity
To be a shade of darkness.
Following each other until the next lifetime.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Đừng xa nhau” Of Musician Phạm Duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: