Suối Mơ – The Dreamy Stream

Suối Mơ

Suối mơ!
Bên rừng thu vắng,
giòng nước trôi lững lờ ngoài nắng.
Ngày chưa đi sao gió vương?
Bờ xanh ngát bóng đôi cây thùy dương.

Suối ơi!
Ôi nguồn yêu mến,
Còn ghi khi bóng ai tìm đến.
Đàn ai nắn buông lưu luyến.
Suối hát theo đôi chim quyên.

Từng hẹn mùa xưa cùng xây nhà bên suối .
Nghe suối róc rách trôi hoa lừng hương gió ngát.
Đàn nai đùa trong khóm lá vàng tươi .

Tơ đàn chùng theo với tháng năm,
Rừng còn nhớ tới người.

Trong chiều nào giữa chốn đây,
Hồn cầm lắng tiếng đời.

Suối ơi!
Nghe rừng heo hút.
Giòng êm đưa lá khô già trút.
Còn như lưu hương yêu dấu .
Với suối xưa trôi nơi đâu .

(English Version)

The Dreamy Stream

The dreamy stream!
Through the forsaken autumn forest,
The water flows idly into the sun.
The day hasn’t passed, why is the wind still enchanting?
The verdant coastline is reflected in the shadow of poplars.

Oh! The stream!
Oh! The divine inspiration!
This stream still remembers when you come back.
The sound of the lute resounds with nostalgia.
The stream sings at the same time as a couple of birds.

We once made a date to build a house next to the stream,
Hear the stream whisper and smell the perfume of flowers in the wind.
The deer play in the vibrant yellow leaves.

The silk thread of the lute loosens as the years go by.
The forest continues to remember people.
One afternoon in the middle of this place,
The musical soul heareth the voice of life.

Oh! The stream!
The forest is solitary,
Gentle breezes shake the withered autumn leaves.
It is as though they were leaving behind their beloved scent.
Where does the old stream flow?

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Suối mơ” Of Musician Văn Cao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: