Cung đàn xưa – The Old Melody

Cung đàn xưa

Hồn cầm phong sương hình dáng xuân tàn.
Ngày dần buông trôi sầu vắng cung đàn.
Từ người ra đi chờ vắng tin người
Từ người ra đi là hết mơ rồi.

Cung thương là tiếng đàn
Cung nam là tiếng người.
Ai oán khúc ca cầm châu rơi
Tình duyên lãng đãng, nhớ thương dần pha phôi.

Cung đàn ngân buồn xa vắng trong tiếng thầm
Buồn tê tái trong tiếng ngân, buồn như lúc xuân sắp tàn.
Ơi đàn xưa còn vang nhắc chi tới người
Lòng ta tắt bao thắm tươi u hoài duyên đưa.

Chiều năm xưa gót hài khai hoa,
Mắt huyền lưu xuân, dáng hồng thơm hương.
Chiều năm nay bóng người khơi thương
tiếng đàn gieo oan giấc mộng chàng Trương.

Giờ còn mong chi người hát theo đàn
Giờ còn mong chi hợp cánh hoa tàn.
Lời đàn năm xưa se kết đôi lòng
Lời đàn năm nay đôi lứa xa vời.

Khi hôn hoàng xuống dần
Trăng lên vàng mái lầu,
Nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa,
Ngàn lau thấp thoáng bóng kinh kỳ sầu bao la

(English Version)

The Old Melody

The soul of the lute agonizes over trials in the shade of late spring.
The days passed slowly and sadly beyond the melody.
Since he left, she hasn’t heard from him.
Since he left, her dream has vanished.

Melody is the sound of music.
Rhythm is the music of the people.
A lament song makes her eyes full of tears.
With her wandering love, her longing for him is gradually fading away.

The melody echoes the sorrow of distant whisperings,
The plaintive sadness of the singing,
The sadness of springtime has come to an end.
Oh, the old lute! It still reminds her of him,
And her heart has subdued so much freshness of love.

During the afternoon of the good old days, her pink heels rose slightly.
Her black eyes yearned for spring and her silhouette wafted the fragrance around.
In the afternoon of this year, his shadow was reminiscent of nostalgia.
The sound of the lute brought resentment to Truong’s dream.

Now she no longer expected him to sing along with the lute.
Now she no longer wished to be with each other beside the withered petals.
The lyrics of the good old days bound them to each other.
This year’s lyrics brought about the couple breaking up.

When the sun comes down.
The moon glows with golden light upon the roof.
Prayers resonate at a distance.
Thousands of reeds obscured the capital’s shadow in the infinite sadness.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Cung đàn xưa” Of Musician Văn Cao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: