Gọi em là đóa hoa sầu – Calling You A Melancholy Flower

Gọi em là đóa hoa sầu

Ngày xưa áo nhuộm hoàng hôn
Áo nhuộm hoàng hôn,
Áo nhuộm hoàng hôn
Bóng ai cắp rổ, cắp rổ lên cồn
Lên cồn hái dâu (ư…) vàng

Tiếng nàng hát vọng đôi câu
Hát vọng đôi câu, hát vọng đôi câu
Dừng tay viết mướn, ối a lòng sầu
Lòng sầu vẩn vơ, vẩn vơ sầu.

Lều tranh còn ủ trong mơ
Còn ủ trong mơ, còn ủ trong mơ
Mối tình là một bài thơ vô đề
Ẩn Lan ơi ! Ơi mái tóc thề

Ẩn Lan ơi ! Ơi mái tóc thề
Mùa Xuân nay làn gió có về,
Vỗ về hương xưa đêm nào học dưới
Học dưới trăng mờ giòng chữ hững hờ…

Oh! Ẩn Lan! Oh! Your long hair!
This spring will the
nd come
To caress the old incense. One night as I study
Under the pale moonlight with indifferent lines,

Thoảng nghe tiếng hài của em
Tiếng hài của em, tiếng hài của em
Như sương lắng đọng, lắng đọng trên thềm
Trên thềm ngõ sau, ngõ sau (ư…) nhà

Em cười đem lại cho nhau
Ðem lại cho nhau, đem lại cho nhau
Sợi tơ mớ tóc ối a buộc vào
Buộc vào với hoa, với hoa ngâu vàng

Ngủ quên trên sách mơ màng,
Tập sách thơm ngoan,
Áp má mê mẩn gió lùa tỉnh dậy
Mùi lan chập chờn Lan ơi
Em dỗi em hờn

Ẩn Lan ơi, em dỗi em hờn
Ẩn Lan ơi, em dỗi em hờn
Ẩn Lan ơi, như những cơn buồn, nỗi buồn thơm lâu
Em ơi ! Gọi em là đóa hoa sầu…
Là đóa hoa sầu…

(English Version)

Calling You A Melancholy Flower

Once upon a time, your dress is dyed in the shade of the sunset,
Your dress is dyed in the shade of the sunset,
Your dress is dyed in the shade of the sunset.
The silhouette of someone holding a basket is headed for the dunes.
To pick the golden strawberries, to harvest the golden strawberries.

Your song resonates with some melodies,
Echoes to some melodies,
Echoes to some melodies,
I gave up writing. Oh! I feel sorrow in my heart.
My heart is vaguely sorrowful, vaguely sorrowful,

A thatched hut nourishes again in a dream,
Still nurtures a dream,
Still nurtures a dream.
My love is a poem that has no title.
Oh! Ẩn Lan! Oh! That long hair of yours!

Oh! Ẩn Lan! Oh! That long hair of yours!
This spring, the wind will be blowing.
For caressing old incense. One night as I study,
Study beneath the pale moonlight with indifferent lines,

I ascertain your light footsteps,
Your light footsteps, your light footsteps,
Like dews lay on the steps, lay on the steps
Down the stairway to the alley behind the house.

Because your smiles bring each other,
Bring each other, bring each other.
Silk yarn and some hair strands tie with,
Tie with flowers, with Moringa blossoms.

Oversleeping on the book wistfully,
The book flings its aroma,
As I passionately squeeze my cheek against it, and the breeze awakens me.
With the feeble fragrance of orchids.
Oh! Ẩn Lan! You are pouting! You are sulking!

Oh! Ẩn Lan! You are pouting! You are sulking!
Oh! Ẩn Lan! Like sadness,
The sadness lingers fragrance.
Oh! My darling! Calling you
A melancholy flower… a melancholy flower..

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Gọi em là đóa hoa sầu “ Of Phạm Duy. The Poem Of Phạm Thiên Thư.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: