Tìm nhau – Looking For Each Other

Phạm Duy

Tìm nhau trong hoa nở
Tìm nhau trong cơn gió
Tìm nhau trong đêm khô hay mưa lũ
Tìm nhau khi nắng đổ
Tìm nhau khi trăng tỏ
Tìm nhau như chim mộng tìm người mơ.

Tìm trong câu thơ cổ
Tìm qua tranh Tố Nữ
Tìm trên môi đương ca câu thương nhớ
Tìm sâu trong muôn thuở
Tìm nhau như Thiên Cổ tìm Ngàn Thu.

Gặp nhau trong hơi thở của cuộc đời, người ơi
Gặp nhau, hãy nép hơi im trong hương mới
Gặp nhau trong Nhân Tình đầy Bác Ái, ơi người
Gặp nhau trong kinh cầu một hồi chuông.

Tìm nhau trong bom lửa
Tìm nhau trong mưa bão
Tìm nhau trên kinh đô xây trong xương máu
Tìm nhau trong thống khổ
Tìm nghe câu than thở
Tìm nhau như goá phụ tìm mộ bia.

Tìm đâu môi em đỏ
Tìm đâu mây trong mắt
Tìm cho ra mái tóc ngây thơ đó
Tìm xem trong kinh sử
Tìm tương lai sáng tỏ
Tìm nhau khi nhân loại được trùng tu.

Gặp nhau trong vinh dự của đời người, người ơi
Gặp nhau dưới Đức Tin bao la phơi phới
Gặp nhau trong cơ khổ của thế giới, ơi người
Gặp nhau, đôi tâm hồn được nghỉ ngơi.

(English Version)

Looking For Each Other

Looking for each other flourishing blossoms.
Looking for themselves in the breeze.
Looking for each other through a freezing night or pounding rain.
They look for each other after the sunsets.
Looking for each other when the moon shines.
Looking for each other like a dream bird who finds romance.

Find in the ancient verses.
Find through the painting of a beautiful girl.
Find on your lips the song of nostalgia.
Find the depth at all times.
We seek one another like eternity searching infinitely.

Meeting each other in the breath of life, oh, my dearest!
When we meet, we’ll keep quiet about the fresh fragrance.
Meeting each other in Love with Charity, oh, my dearest!
Meeting each other in prayers with the sound of bells.

Looking for each other in flame bomb.
Search through rainstorms.
Looking for each other in the capital built-in blood.
Looking for each other in misery.
Looking for each other and hearing the wailing.
They seek themselves like a widow who finds a tombstone.

Where do I find those red lips of yours?
Where am I supposed to find the clouds in your eyes?
Look for that pure hair.
Go through the history books.
Look ahead to a bright future.
Looking for each other when humanity is revived.

Meeting each other honoring our lives, oh, my dearest!
Meeting each other in great Faith.
Meeting each other in the agony of the world, oh my dearest!
When we come together, let our souls rest.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tìm nhau” Of Musician Phạm Duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: