Truyện Kiều – The Tale of Kieu (2910-2945)

Truyện Kiều (Câu 2910-2945)

Nguyễn Du

2910.
Trước sau trọn vẹn, xa gần ngợi khen.
Chưa từng được họ được tên,
Sự này, hỏi Thúc Sinh viên mới tường”.
Nghe lời Đô nói rõ ràng,
Tức thì viết thiếp mời chàng Thúc sinh.

2915.
Nỗi nàng hỏi hết phân minh,
Chồng con đâu tá, tính danh là gì?
Thúc rằng: “Gặp khúc lưu ly,
Trong quân, tôi hỏi thiếu gì tóc tơ.
Đại vương tên Hải họ Từ,

2920.
Đánh quen trăm trận, sức dư muôn người.
Gặp nàng thì ở châu Thai,
Lạ gì quốc sắc, thiên tài phải duyên!
Vẫy vùng trong bấy nhiêu niên,
Làm nên động địa kinh thiên đùng đùng.

2925.
Đại quân đồn đóng cõi đông,
Về sau chẳng biết vân mòng làm sao”.
Nghe tường ngành ngọn tiêu hao,
Lòng riêng chàng luống lao đao thẫn thờ.
Xót thay chiếc lá bơ vơ,

2930.
Kiếp trần biết rũ bao giờ cho xong?
Hoa theo nước chảy xuôi dòng,
Xót thân chìm nổi, đau lòng hợp tan!
Lời xưa đã lỗi muôn vàn,
Mảnh hương còn đó, phím đàn còn đây,

2935.
Đàn cầm khéo ngẩn ngơ dây,
Lửa hương, biết có kiếp này nữa thôi?
Bình bồng còn chút xa xôi,
Đỉnh chung sao nỡ ăn ngồi cho an?
Rắp mong treo ấn từ quan,

2940.
Mấy sông cũng lội mấy ngàn cũng pha.
Dấn mình trong đám can qua,
Vào sinh ra tử, họa là thấy nhau.
Nghĩ điều trời thẳm vực sâu,
Bóng chim, tăm cá, biết đâu mà nhìn?

(English Version)

The Tale of Kieu (Verses 2910-2945)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

2910.
Everything she did was praised by people close and distant.
However, I don’t know her hero’s name,
On that subject, you should ask Thuc Sinh to find out”.
After he heard all the clear words of old Do,
He immediately sent an invitation to Thuc.

2915. Kim questioned Thuc about Kieu,
Then her husband’s name, and where he is now.
Thuc answered, “When I was seized by the troops,
I asked and knew all the facts in the main camp.
The name of the great lord was Hai, and his last name was Tu,

2920. He fought a lot of battles and took control of a lot of people.
He happened to meet her, whereas, in Chau Thai,
It is not surprising that heroes and beauties love each other.
He continued his heroic fight for many years,
Causing the earth and the sky to shake all over.

2925. He set up his army camp somewhere else in the east,
Considering that, there has been no word of him”.
Kim heard and knew every detail of the news,
And felt a sad and thoughtful feeling in his own heart.
How pitiful for a solitary leaf!

2930. When is she going to shake the dust off her destiny?
Kieu was like a flower carried away by the water,
Kim was sorry for her misfortune and mourned their separation.
He blamed himself for breaking his old oath.
There was quite a bit of the ancient incense and the lute here.

2935. And this lute with its strings looked out of tune by now.
Will his love for Kieu be rekindled in this lifetime?
When she was like a duckweed shunting far away,
How could he savor this abundance and triumph?
At one point he wanted to return the seals and find her.

2940.
Regardless of how many mountains and rivers, he must cross,
And throw himself into the danger of the battleground.
In spite of life and death, perhaps they would see each other.
But when he considered the high sky and the deep abyss,
Could he seek the bird in the sky and the fish in the ocean?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: