Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Câu 2875- 2910)

Truyện Kiều (Câu 2875- 2910)

Nguyễn Du

2875.
Cầm đường ngày tháng thanh nhàn,
Sớm khuya tiếng hạc, tiếng đàn tiêu dao.
Phòng hương trướng rủ hoa đào,
Nàng Vân nằm bỗng chiêm bao thấy nàng.
Tỉnh ra mới rỉ cùng chàng,

2880.
Nghe lời chàng cũng hai đàng tín nghi.
Nọ Lâm thanh với Lâm truy,
Khác nhau một chữ, hoặc khi có lầm?
Trong cơ thanh khí tương tầm,
Ở đây hoặc có giai âm chăng là?

2885.
Thăng đường chàng mới hỏi tra,
Họ Đô có kẻ lại già thưa lên:
“Sự này đã ngoại mười niên,
Tôi đà biết mặt biết tên rành rành.
Tú Bà cùng Mã Giám sinh,

2890.
Đi mua người ở Bắc kinh đưa về.
Thúy Kiều tài sắc ai bì,
Có nghề đàn, lại đủ nghề văn thơ.
Kiên trinh chẳng phải gan vừa,
Liều mình thế ấy, phải lừa thế kia.

2895.
Phong trần chịu đã ê chề,
Tơ duyên sau lại gả về Thúc lang.
Phải tay vợ cả phũ phàng,
Bắt về Vô tích toan đường bẻ hoa.
Bực mình nàng mới trốn ra,

2900.
Chẳng may lại gặp một nhà Bạc kia.
Thoắt buôn về, thoắt bán đi,
Mây trôi, bèo nổi, thiếu gì là nơi!
Bỗng đâu lại gặp một người,
Hơn đời trí dũng, nghiêng trời uy linh.

2905.
Trong tay mười vạn tinh binh,
Kéo về đóng chật một thành Lâm Truy.
Tóc tơ, các tích, mọi khi,
Oán thì trả oán. ân thì trả ân.
Đã nên có nghĩa, có nhân,

(English Version)

The Tale of Kieu (Verses 2875-2910)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

2875.
In his newly place, he has spent his leisurely time,
Amidst the sound of the lute and the weeping of the cranes.
One night, sleeping in her room with the peach-colored drapes,
Van suddenly dreamt of her sister Kieu.
When she awoke, she told her husband about her dream.

2880. When Kim heard her speech, he thought half-heartedly too.
He compared the name of Lam Thanh with Lam Truy,
The difference of one word could be the cause of the mistake.
Two siblings, soul mates met in a dream,
And maybe there will be good news here.

2885. The next morning he went to his place of work and asked.
An elderly servant named Do replied as follows,
“The story is taken over ten years ago,
I knew them all quite well by name and face.
Dame Tu and Ma Giam Sinh together,

2890. They bought Kieu out of Bac Kinh and brought her along.
Thuy Kieu was a gifted and beautiful woman
And excelled at playing the lute and writing poems.
She fought ferociously to maintain her chastity,
And she killed herself, and then she was deceived.

2895. She has endured the vicissitudes of existence bitterly.
The thread of the marriage bound her to a man named Thuc Sinh,
But his first wife was very cruel and vicious towards her.
She brought Kieu to Vo Tích to torment her.
With annoyance, Kieu risked her life to escape from there.

2900. Unfortunately, she ended up at Dame Bac’s house.
They bought her, then soon they sold her again to another brothel.
Like a cloud and a bunch of duckweed, she has drifted in so many places.
Then one day she came across a man,
He was genuinely a hero with wisdom and courage and shook the sky with his power.

2905. Leading one hundred thousand chosen troops.
He came in and stationed all over Lam Truy.
Alongside him, Kieu has resolved everything that had happened in her past,
Giving good things to good people and making bad people suffer.
She showed her sincere heart and benevolent soul,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: