Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2840-2875)

Truyện Kiều (Câu 2840-2875)

Nguyễn Du

2840.
Duyên Vân sớm đã xe dây cho chàng.
Người yểu điệu, kẻ văn chương,
Trai tài gái sắc xuân đương vừa thì,
Tuy rằng vui chữ vu quy,
Vui nào dễ cất sầu kia được nào?

2845.
Khi ăn ở, lúc ra vào,
Càng âu duyên mới, càng dào tình xưa.
Nỗi nàng nhớ đến bao giờ,
Tuôn châu đòi trận, vò tơ trăm vòng.
Có khi vắng vẻ thư phòng,

2850.
Đốt lư hương, giở phím đồng ngày xưa.
Bẻ bai rầu rĩ tiếng tơ,
Trầm bay lạt khói, gió đưa lay rèm.
Dường như trên nóc, bên thềm,
Tiếng kiều đồng vọng, bóng xiêm mơ màng,

2855.
Bởi lòng tạc đá ghi vàng,
Tưởng nàng nên lại thấy nàng về đây.
Những là phiền muộn đêm ngày,
Xuân thu biết đã đổi thay mấy lần?
Chế khoa gặp hội trường văn.

2860.
Vương, Kim cùng chiếm bảng xuân một ngày.
Cửa trời rộng mở đường mây,
Hoa chào ngõ hạnh, phương bay dặm phần.
Chàng Vương nhớ đến xa gần,
Sang nhà Chung lão tạ ân chu tuyền.

2865.
Tình xưa ân trả nghĩa đền,
Gia thân lại mới kết duyên Châu Trần.
Kim từ nhẹ bước thanh vân,
Nỗi nàng càng nghĩ xa gần càng thương.
Ấy ai hẹn ngọc thề vàng,

2870.
Bây giờ Kim Mã ngọc đường với ai?
Rễ bèo chân sóng lạc loài,
Nghĩ mình vinh hiển thương người lưu ly.
Vâng ra ngoại nhậm Lâm Truy,
Quan sơn ngàn dặm thê nhi một đoàn.

(English Version)

The Tale of Kieu (Verses 2840-2875)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

2840.
In order that Kim and Van will get married soon.
She was a gracious woman and a man of literature.
They made a very talented couple in their prime.
Although he found joy in married life,
One way or another, Kim could never take away his grief.

2845. When he ate or when he came back and forth.
The warmer the new love was, the more sullen the old love would be.
Every time he reminisces Kieu,
he shed tears and there were hundreds of strands entangled in his heart.
At times when he was all solely in his study room,

2850. He burned the incense and played the lute on the age-old theme.
The music of Kim whimpered in exquisite pain and depression,
While the fragrant smoke rose and the curtains fluttered.
He sounded as if on the roof and next to the porch,
The voice of Kieu resounded and her shadow was illusory.

2855. For his heart was engraved with an oath of stone and bronze.
He dreamed about her and looked at her like she was here.
Days and nights, he indulged himself in grief.
How many springs and autumns have succeeded one after the other?
One spring, during a special examination of literary doctorate arranged by the king,

2860. Vuong and Kim together made the list of honorees.
And the door of heaven was opened unto them to glory.
The flowers welcomed them in the Royal Garden and their reputation spread throughout the homeland.
The young Vuong still recalled the past arduous days,
He visited old Chung and paid off his father’s debt.

2865.
In order to show his gratitude to old Chung,
Vuong was also engaged to his daughter, closely linking their clans.
Since the path of Kim to fame gently emerged,
The more he thought about Kieu, the more he felt sorry for her.
To whom did he promise his golden pledge?

2870.
To whom did he now share the golden gate and the house of jade?
She was like a weed devastated away by the waves.
When he was thinking about his glory, he was sorry for his drifting life.
He was subsequently assigned to serve in Lam Truy,
Where he traveled thousands of miles with his wife and children.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: