Archive | August 16, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2735-2770)

Truyện Kiều (Câu 2735-2770) Nguyễn Du 2735.Bốn bề bát ngát mênh mông,Triều dâng hôm sớm, mây lồng trước sau.Nạn xưa trút sạch lầu lầu,Duyên xưa chưa dễ biết đâu chốn này.Nỗi nàng tai nạn đã đầy, 2740.Nỗi chàng Kim Trọng bấy chầy mới thương.Từ ngày muôn dặm phù tang,Nửa năm ở đất Liêu dương lại […]