Truyện Kiều -The Tale of Kieu (Verses 2700-2735)

Truyện Kiều (Câu 2700-2735)

Nguyễn Du

2700.
Đóng thuyền chực bến kết chài giăng sông.
Một lòng chẳng quản mấy công,
Khéo thay! Gặp gỡ cũng trong chuyển vần!
Kiều từ gieo xuống dòng ngân,
Nước xuôi bỗng thấy trôi dần tận nơi.

2705.
Ngư ông kéo lưới vớt người,
Ngẫm lời Tam Hợp, rõ mười chẳng ngoa.
Trên mui lướt thướt áo là,
Tuy dầm hơi nước chưa lòa bóng gương.
Giác Duyên nhận thật mặt nàng,

2710.
Nàng còn thiêm thiếp giấc vàng chưa phai.
Mơ màng phách quế hồn mai,
Đạm Tiên thoắt đã thấy người đời xưa.
Rằng: “Tôi đã có lòng chờ,
Mất công mười mấy năm thừa ở đây.

2715.
Chị sao phận mỏng phúc dày,
Kiếp xưa đã vậy lòng này dễ ai!
Tâm thành đã thấu đến trời,
Bán mình là hiếu, cứu người là nhân.
Một niềm vì nước vì dân,

2720.
Âm công cất một đồng cân đã già.
Đoạn trường sổ rút tên ra,
Đoạn trường thơ phải đón mà trả nhau.
Còn nhiều hưởng thụ về sau
Duyên xưa tròn trặn,phúc sau dồi dào!”

2725.
Nàng nghe ngơ ngẩn biết sao,
“Trạc Tuyền” nghe tiếng gọi vào bên tai.
Giật mình, thoắt tỉnh giấc mai,
Bâng khuâng nào đã biết ai mà nhìn.
Trong thuyền, nào thấy Đạm Tiên,

2730.
Bên mình chỉ thấy Giác Duyên ngồi kề.
Thấy nhau, mừng rỡ trăm bề,
Dọn thuyền mới rước nàng về thảo lư.
Một nhà chung chạ sớm trưa,
Gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng.

(English Version)

The Tale of Kieu (Verses 2700-2735)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

2700.
They built boats, launched nets, and observed the currents.
With her sacrificed and dedicated heart, she did not stand in the way of anything.
Very cleverly! God made it possible for them to meet soon.
Since Kieu threw herself into the silver stream,
She followed the flow and came to them.

2705. The fishermen drew their nets and picked her up,
And Tam Hop’s prediction was completely accurate.
As she was caught at the boat,
Her face soaked in water always remained fresh in a wet silk dress.
Giac Duyen looked at her and knew her at once.

2710. During this time Kieu was still deep in a long sleep,
Her soul wandered through a realm of dreams.
And in front of her eyes, Dam Tien appeared the way she used to.
She said, “I’ve been waiting for you,
And I’ve been squandering here for over a decade.

2715. How weak is your destiny, but how strong is your virtue!
Although your heart has been sinful in the past, nothing is now comparable.
Your dedicated loyalty has reached heaven,
Selling yourself is an affiliate and saving people is benevolent.
From the bottom of your heart, you serve the country and the people.

2720. On the scale, your blessing is greater than your fragile destiny,
Therefore, your name in the Book of Doom was withdrawn.
I render you back your mournful poems of the past,
Then you will be happy in the days to come.
Your former great love will return with all the blessings”.

2725. Kieu was still in a dream, not knowing what was happening,
She heard someone whispering in her ear: “Trac Tuyen”.
She awoke with the beginning of long dream sleep,
And could not recognize a single face.
On the boat, she hasn’t seen the shadow of Dam Tien,

2730. She couldn’t see anyone but Giac Duyen sitting next to her.
They were pleased to be reunited,
After packing the boat, they took her to the thatch roof.
Both shared a home together day and night,
And appreciated the moonlight with fresh wind and green food.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: