Archive | August 13, 2021

Truyện Kiều -The Tale of Kieu (Verses 2700-2735)

Truyện Kiều (Câu 2700-2735) Nguyễn Du 2700.Đóng thuyền chực bến kết chài giăng sông.Một lòng chẳng quản mấy công,Khéo thay! Gặp gỡ cũng trong chuyển vần!Kiều từ gieo xuống dòng ngân,Nước xuôi bỗng thấy trôi dần tận nơi. 2705.Ngư ông kéo lưới vớt người,Ngẫm lời Tam Hợp, rõ mười chẳng ngoa.Trên mui lướt thướt áo […]