Archive | August 9, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2665-2700)

Truyện Kiều (Câu 2665-2700) Nguyễn Du 2665.Ma đưa lối, quỷ đem đường,Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi.Hết nạn nọ đến nạn kia,Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần.Trong vòng giáo dựng gươm trần, 2670.Kề răng hùm sói, gửi thân tôi đòi.Giữa dòng nước chảy sóng dồi,Trước hàm rồng cá gieo mồi thủy […]