Archive | August 6, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (2630-2665)

Truyện Kiều (Câu 2630-2665) Nguyễn Du 2630.Chút vì việc nước mà ra phụ lòng.Giết chồng mà lại lấy chồng,Mặt nào mà lại đứng trong cõi đời?Thôi thì một thác cho rồi,Tấm lòng phó mặc trên trời dưới sông!” 2635.Trông vời con nước mênh môngĐem mình gieo xuống giữa dòng tràng giang.Thổ quan theo vớt vội […]