Archive | August 4, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2595-2630)

Truyện Kiều (Câu 2595-2630) Nguyễn Du 2595.Công nha vừa buổi rạng ngày,Quyết tình Hồ mới đoán ngay một bài.Lệnh quan, ai dám cãi lời,Ép tình mới gán cho người thổ quan.Ông tơ sao khéo đa đoan 2600.Xe tơ sao khéo xe quàng xe xiên?Kiệu hoa áp thẳng xuống thuyền,Lá màn rủ thấp, ngọn đèn khêu […]