Archive | August 2, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2560-2595)

Truyện Kiều (Câu 2560-2595) Nguyễn Du 2560.Sống thừa, tôi đã nên liều mình tôi!Xin cho thiển thổ một đôi,Gọi là đắp điếm cho người tử sinh”.Hồ công nghe nói thương tình,Truyền cho kiểu táng di hình bên sông. 2565.Trong quân mở tiệc hạ công,Xôn xao ty trúc hội đồng quân quan.Bắt nàng thị yến dưới […]