Truyện Kiều – The Tale of KIEU (2140-2175)

Truyện Kiều (Câu 2140-2175)

Nguyễn Du

2140.
Cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người.
Xem người định giá vừa rồi,
Mối hàng một đã ra mười thì buông.
Mượn người thuê kiệu rước nường,
Bạc đem mặt bạc kiếm đường cho xa!

2145.
Kiệu hoa đặt trước thềm hoa,
Bên trong thấy một mụ ra vội vàng.
Đưa nàng vào lạy gia đường,
Cũng thần mày trắng, cũng phường lầu xanh.
Thoạt trông nàng đã biết tình,

2150.
Chim lồng khôn lẽ cất mình bay cao.
Chém cha cái số hoa đào,
Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi.
Nghĩ đời mà ngán cho đời,
Tài tình chi lắm cho trời đất ghen!

2155.
Tiếc thay nước đã đánh phèn,
Mà cho bùn lại vẩn lên mấy lần!
Hồng quân với khách hồng quần,
Đã xoay đến thế còn vần chưa tha!
Nhớ từ lạc bước, bước ra,

2160.
Cái thân liều những từ nhà liều đi.
Đầu xanh đã tội tình gì?
Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi.
Biết thân tránh chẳng khỏi trời,
Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh.

2165.
Lần thu gió mát trăng thanh,
Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi,
Râu hùm, hàm én, mày ngài,
Vai năm tấc rộng thân mười thước cao.
Đường đường một đấng anh hào,

2170.
Côn quyền hơn sức lược thao gồm tài.
Đội trời đạp đất ở đời,
Họ Từ tên Hải, vốn người Việt Đông.
Giang hồ quen thú vẫy vùng,
Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo.

(English Version)

The Tale of Kieu (Verses 2140-2175)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

2140. It was also a group of people that sold and purchased human flesh.
They did an inspection of the woman and negotiated the price.
When the deal was worth ten times its value, Bac was ready to sell.
Then he rented a sedan chair and took Kieu to the whore house.
Once Bac had the money, he found a way to escape.

2145.
When the flowered chair was placed before the steps,
An old prostitute rushed out of the house.
She caused Kieu to bow down to the god,
Who was still the same white-eyed whore.
At a glance, she knew the whole story.

2150. But a bird in a cage, she couldn’t fly high and flee.
What a curse a peach blossom’s destiny!
It gave her freedom and tied her up very easily.
A meditation on life was boring,
How good she was making the sky and the earth jealous!

2155. Too bad the water was washed with alum!
Now it has been stirred again and smeared with mud.
The Creator has tormented her as a woman
And has spared her from much maltreatment.
As she walked out and took the wrong step,

2160. She put herself on the line when she left home.
What mistake did her pure soul make?
She’s past half of her youth, but always had too many troubles.
Now she knew there was no way to get away from her fate.
She’ll be brazen on her face for the rest of her prime.

2165.
Then many nights passed beneath the moonlight and the fresh breeze.
One day, on the other side of the border, a visitor came
With a lion’s beard, a swallow’s jaw, and silk-worm eyebrows.
His shoulders measured five inches in width and his body was ten feet long.
It was obvious that he was a gifted hero.

2170.
He had exalted martial arts and was perfect in planning and strategy.
Between the earth and the sky, he lived in freedom.
This hero was Tu Hai, a native of the Viet Đong province.
He liked an adventure life through rivers and lakes,
With homeland in heart and lute and sword on shoulder.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: