Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2105-2140)

Truyện Kiều (Câu 2105-2140)

Nguyễn Du

2105.
Cửa hàng buôn bán châu Thai,
Thực thà có một đơn sai chẳng hề.
Thế nào nàng cũng phải nghe,
Thành thân rồi sẽ liệu về Châu Thai.
Bấy giờ ai lại biết ai?

2110.
Dầu lòng bể rộng sông dài thênh thênh.
Nàng dầu quyết chẳng thuận tình,
Trái lời nẻo trước, lụy mình đến sau!”
Nàng càng mặt ủ mày chau,
Càng nghe mụ nói, càng đau như dần.

2115.
Nghĩ mình túng đất sẩy chân,
Thế cùng nàng mới xa gần thở than:
“Thiếp như con én lạc đàn,
Phải cung rày đã sợ làn cây cong
Cùng đường dầu tính chữ “tòng”,

2120.
Biết người biết mặt biết lòng làm sao?
Nữa khi muôn một thế nào,
Bán hùm buôn sói chắc vào lưng đâu?
Dầu ai lòng có sở cầu,
Tâm mình xin quyết với nhau một lời.

2125.
Chứng minh có đất, có trời,
Bấy giờ vượt bể ra khơi quản gì!”
Được lời mụ mới ra đi,
Mách tin, họ Bạc tức thì sắm sanh.
Một nhà dọn dẹp linh đình,

2130.
Quét sân, đặt trác, rửa bình, thắp nhang.
Bạc Sinh quỳ xuống vội vàng,
Quá lời nguyện hết Thành hoàng, Thổ công.
Trước sân lòng đã giãi lòng,
Trong màn làm lễ tơ hồng kết duyên.

2135.
Thành thân mới rước xuống thuyền,
Thuận buồm một lá xuôi miền Châu Thai.
Thuyền vừa đỗ bến thảnh thơi,
Bạc Sinh lên trước tìm nơi mọi ngày
Cũng nhà hành viện xưa nay,

(English Version)

The Tale of Kieu (Verses 2105-2140)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

2105.
He owns and manages a store at Chau Thai.
No one can be as honest as he is and he never breaks his word.
You might as well, believe me,
Get married and come to Chau Thai.
No one has heard about you and then,

2110.
On the large sea and on the longest river, you will be free from trouble.
But if you don’t agree at all and you don’t follow my resolution,
You’re going to be involved soon.
”Her face was even more gloomy and her eyebrows were furrowed.
The more she hears about it, the more it hurts.

2115. Considering having no shelter with her stumbling feet.
In the depths of despair, she eventually sighed and lamented,
“I’m just a swallow strayed away from its flock.
When I was wounded with a bow, I was now afraid of curved twigs.
There is no other way than getting married and serving a man,

2120.
Even though I know his face, how am I supposed to know his heart?
Of all things, by the way, if anything goes wrong,
If I fall into the tiger and the wolf traders later, where will I take refugee?
If someone really wants to marry me,
Then he should promise me a vow of marriage.

2125. When Earth and Heaven testify to his oath,
I will not hesitate to cross the sea to follow him”.
With the consent of Kieu, the lady went to see her nephew
And informed his family to prepare immediately for marriage.
Then every house got rearranged,

2130.
And they swept the courtyard, set up an altar, washed vases, and burned incense.
Bac Hanh, the groom, knelt down in a hurry,
To swear to all the gods of hearth and home.
Then, the couple shared their vows in the yard,
And they conducted the wedding ceremony behind the curtain.

2135. When the wedding was finished, he escorted her to a boat
And sailed seamlessly in the direction of Chau Thai.
As soon as the boat landed safely,
Bac made his way ashore and returned to his usual spot.
This used to be a brothel for many years,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: