Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2070-2105)

Truyện Kiều (Câu 2070-2105)

Nguyễn Du

2070.
Sự mình nàng mới gót đầu bày ngay:
“Bây giờ sự đã dường này,
Phận hèn dầu rủi, dầu may tại người”.
Giác Duyên nghe nói rụng rời,
Nửa thương nửa sợ bồi hồi chẳng xong.

2075.
Rỉ tai mới kể sự lòng:
“Ở đây cửa Phật là không hẹp gì;
E chăng những sự bất kỳ,
Để nàng cho đến thế thì cũng thương!
Lánh xa trước liệu tìm đường,

2080.
Ngồi chờ nước đến nên đường còn quê
Có nhà họ Bạc bên kia,
Am mây quen lối đi về dầu hương”.
Nhắn sang dặn hết mọi đường,
Dọn nhà hãy tạm cho nàng trú chân.

2085.
Những mừng được chốn yên thân,
Vội vàng nào kịp tính gần tính xa.
Nào ngờ cũng tổ bợm già,
Bạc Bà học với Tú Bà đồng môn,
Thấy nàng mặn phấn tươi son,

2090.
Mừng thầm được món bán buôn có lời.
Hư không đặt để nên nhời,
Nàng đà nhớn nhác rụng rời lắm phen.
Mụ càng xua đuổi tru lên,
Lấy lời hung hiểm ép duyên Châu, Trần.

2095.
Rằng: “Nàng muôn dặm một thân,
Lại mang lấy tiếng dữ gần lành xa.
Khéo oan gia, của phá gia!
Còn ai dám chứa vào nhà nữa đây?
Kíp toan kiếm chốn xe dây,

2100.
Không dưng chưa dễ mà bay đàng trời
Nơi gần thì chẳng tiện nơi,
Nơi xa thì chẳng có người nào xa.
Này chàng Bạc Hạnh cháu nhà,
Cũng trong thân thích ruột rà chẳng ai.

(English Version)

The Tale of Kieu (Verses 2070-2105)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

2070.
She told her story from end to end,
“Now everything has come to this point,
My humble destiny, whether good or bad, is in your hands.”
By the time Giac Duyen knew the whole truth, she was terrified.
Half in love, half frightened, she was confused and couldn’t bear it.

2075. She whispered to Kieu the sentiments of her heart:
“Here, the gate of Buddha is open to everyone.
I’m just afraid of something bad that happens.
I can’t stand to watch you go down in misery.
You better make a run for it first,

2080. Only to wait until the last minute to do anything. ”
There was a woman by the name of Bac
Who lived nearby, bringing offerings to the temple.
Giac Duyen sent her a message and informed her of all the facts,
And asked her to get ready somewhere so that Kieu could stay.

2085. Kieu was delighted to have a safe haven.
In haste, she failed to consider the near and far risks.
She never expected it to be the same group of con men.
Dame Bac and Tu are both equally liars.
Looking at the unadorned beauty of Kieu with shiny faces and plump lips,

2090. Dame Bac exulted internally with great profit.
All of a sudden, she’s got all these bad stories about Kieu.
That frightened her a lot of times.
The wicked dame chased her to the door,
And forced her with cruel words about marriage.

2095.
She said, “Ten thousand miles from home, you’re all by yourself.
And there have been some nasty rumors about you everywhere.
You seem to have brought some bad stuff into our house.
Who else but us has the nerve to take you in.
You should swiftly find yourself a wedded spot,

2100.
Or fly and hide in heaven if you can.
Nobody gets to marry you in this place,
And most of all, no matches can be found.
My nephew Bac Hanh alone is capable,
He is indeed a member of the family, not a stranger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: