Truyện Kiều – The Tale of Kieu (1825-1860)

Truyện Kiều (Câu 1825- 1860)

Nguyễn Du

1825.
Nhân làm sao đến thế này?
Thôi thôi ta đã mắc tay ai rồi!”
Sợ quen dám hở ra lời,
Không ngăn giọt ngọc sụt sùi rõ sa.
Tiểu thư trông mặt hỏi tra:

1830.
“Mới về, có việc chi mà động dong?”
Sinh rằng: “Hiếu phục vừa xong,
Suy lòng trắc Dĩ đau lòng chung thiên!”
Khen rằng: “Hiếu tử đã nên,
Tẩy trần mượn chén giải phiền đêm thu”.

1835.
Vợ chồng chén tạc, chén thù,
Bắt nàng đứng chực trì hồ hai nơi,
Bắt khoan bắt nhặt đến lời,
Bắt quì tận mặt, bắt mời tận tay.
Sinh càng như dại như ngây,

1840.
Giọt dài giọt ngắn, chén đầy, chén vơi.
Ngảnh đi chợt nói, chợt cười,
Cáo say, chàng đã tính bài lảng ra.
Tiểu thư vội thét: “Con Hoa!
Khuyên chàng chẳng cạn thì ta có đòn!”

1845.
Sinh càng nát ruột, tan hồn,
Chén mời phải ngậm bồ hòn ráo ngay.
Tiểu thư cười nói tỉnh say,
Chửa tan cuộc rượu, lại bày trò chơi.
Rằng: “Hoa nô đủ mọi tài,

1850.
Bản đàn thử dạo một bài chàng nghe”.
Nàng đà choáng váng tê mê,
Vâng lời ra trước bình the vặn đàn,
Bốn dây như khóc, như than,
Khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng!

1855.
Cùng chung một tiếng tơ đồng,
Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm.
Giọt châu lã chã khôn cầm,
Cúi đầu chàng những gạt thầm giọt sương.
Tiểu thư lại thét lấy nàng:

(English Version).

The Tale of Kieu (Verses 1825-1860)

Author: Nguyễn Du
Translation: Chamberlain Kim Anh Ellen and Đặng Hoàng Lan

1825.
How on earth did she end up in this predicament!?
He thought “I cannot even fathom how this has happened!”
And he didn’t acknowledge her at all, for whatever reason,
But he couldn’t control his tears from overflowing,
Even while his wife looked into his eyes with feigned innocence.

1830.
“Darling husband, why does your homecoming cause you to cry?”
“I think it is mourning, I think I am still grieving my mother…”
“Oh my love, you were a dutiful son! Now that you’re finally home,
We can wash away the grief and tears with the comfort of wine.
Let’s enjoy the beauty of life as a beautiful autumn night falls.”

1835. As husband and wife drank together, Hoan Thu forced Kieu
To stand and wait and serve and pour each and every glass of wine.
She ordered Kieu arbitrarily to pour fast or slow and even
To kneel ceremoniously to hand the wine to Thuc, as her master.
Panic-stricken, Sinh almost seemed to stupefy.

1840. Solemnly he drank cup after cup as his tears mixed with the wine.
He averted his eyes from Kieu and tried to mimic conversation.
Eventually, he announced he was tired and drunk, ready for sleep.
Upon hearing this request Hoan Thu roared, “Flower Maid!
Persuade my husband to drain his cup or I will have you thrashed!”

1845. Something inside him broke and he thought he felt his soul dissolve.
He tried to hide his choking as he drank the bitter cups she poured.
The lady of the house continued to chat and show amusement.
She hadn’t finished her delicious, torturous revenge scene just yet,
She pointed at Kieu, saying “Flower Maid possesses many talents.

1850. Slave! Play something pretty for your master!” she commanded.
Not feeling as tho she is in her body, as in a trance,
Kieu submissively tuned the lute as she stood behind the silk screen.
The four musical strings together seemed to weep and moan,
Making the guest ‘s heart almost shattered within.

1855. Listening to the same tune of melody,
The wife smiled while her husband sobbed secretly.
Unable to hold back his plentiful tears,
He lowered his head and wiped them stealthily.
The lady immediately shouted menacingly at Kieu,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: