Thư tình gửi một người – The Love Letter (103)

Thư tình gửi một người (103)

11.1995

Gửi Ánh,

Nhớ không biết có chính xác không. Lâu quá rồi vả lại chỉ hát một lần thời ấy rồi thôi. Có sửa vài chữ vài lời. Thăm những bạn cũ của Ánh trong cư xá năm xưa. Nghĩ lại cũng vui vui buồn buồn. Thời gian tệ thật.

Nhớ phone nghe. Có về chơi không?

(English Version)

The Love Letter (103)

Author: Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan

11.1995

Dear Ánh,

I am not sure if I remember correctly because I sang this song some time ago. There are a couple of adjustments in a nutshell. Send my greetings to your old friends. When I think of this time, I feel bittersweet. Time flies so bad.

Don’t forget to get in touch with me. Will you visit me?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: