Thư tình gửi một người – The Love Letter (96)

Thư tình gửi một người (96)

22.5.1989

Dao Ánh,

Nhận được thư ở Sàigon.

Đang ở Paris và Orléans.

Sẽ có thư sau. Mấy ngày đã thấy nhớ nhà.

Sẽ có thư sau.

Chúc Ánh vui.

Thân ái

Orléans

(English Version)

The Love Letter (96)

Author: Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan

22.5.1989

Dear Ánh,

Your letter came to me in Saigon.

I’m in Paris and Orléans.

I will send you a letter later. A couple of days ago, I was homesick.

You will receive a letter.

May you find happiness.

Dear

Orléans

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: