Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1755-1790)

Truyện Kiều (Câu 1755-1790)

Nguyễn Du

1755.
Ở đây tai vách mạch dừng
Thấy ai người cũ cũng đừng nhìn chi.
Kẻo khi sấm sét bất kỳ,
Con ong cái kiến kêu gì được oan!”.
Nàng càng giọt ngọc chứa chan,

1760.
Nỗi lòng luống những bàn hoàn niềm tây:
“Phong trần kiếp đã chịu đầy,
Lầm than lại có thứ này bằng hai!
Phận sao bạc chẳng vừa thôi,
Khăng khăng buộc mãi lấy người hồng nhan.

1765.
Đã đành túc trái tiền oan,
Cũng liều ngọc nát hoa tàn mà chi!”.
Những là nương náu qua thì,
Tiểu thư phải buổi mới về ninh gia.
Mẹ con trò chuyện lân la,

1770.
Phu nhân mới gọi nàng ra dạy lời:
“Tiểu thư dưới trướng thiếu người,
Cho về bên ấy, theo đòi lầu trang”.
Lĩnh lời nàng mới theo sang,
Biết đâu địa ngục, thiên đàng là đâu?

1775.
Sớm khuya, khăn mắt lược đầu,
Phận con hầu, giữ con hầu dám sai.
Phải đêm êm ả chiều trời,
Trúc tơ hỏi đến nghề chơi mọi ngày.
Lĩnh lời nàng mới lựa dây,

1780.
Nỉ non, thánh thót dễ say lòng người!
Tiểu thư xem cũng thương tài,
Khổn uy nhường cũng bớt vài bốn phân.
Cửa người đày đọa chút thân,
Đêm than thở bóng, ngày ân hận lòng.

1785.
Lâm Truy chút nghĩa đèo bòng
Nước non để chữ trùng phùng kiếp sau!
Bốn phương mây trắng một màu,
Trông vời cố quốc biết đâu là nhà?
Lần lần tháng trọn ngày qua,

(English Version)

The Tale of Kieu (Verses 1755-1790)

Author: Nguyễn Du
Translation: Chamberlain Kim Anh Ellen and Đặng Hoàng Lan

1755.
Beware! Around here walls have ears and wattles have chinks.
Confide in no one, even though they may seem trustworthy,
Or it is certain that a brutal storm will rise up and strike you!
And how can you prove your innocence? You’re as an insect here.”
Kieu’s tears streamed down her cheeks, shimmering like pearls.

1760.
Within the confines of her mind, silently, she contemplated it all.
“Endless strife and calamity has been my seeming destiny,
Yet this current situation has doubled even my previous troubles!
Can one imagine how dreadful my final destiny must be!?
A damning fate insistently increases its hold on the prettiest girls.

1765. I committed a crime in my previous life and I must pay the debt.
I risk living until my petals have faded and my jade stem is dust.”
While Kieu was taking refuge there for now,
An heir apparent, perhaps the daughter of the “Lady of the Manor”
Arrived, and after a lengthy discussion came an announcement.

1770. The Grande Dame summoned Kieu and loudly issued an order.
“This young lady requires a new servant.
You shall hereby become her property, to serve as a chambermaid.”
Dejected and forlorn, Kieu fell in behind her new mistress and
They set out, her not knowing if she was headed to hell or heaven.

1775. Faithfully, day and night, night and day, Kieu served this mistress.
Never could she have been accused of neglecting her duties.
Time passed and one peaceful and starlit night Hoạn inquired of
Her new servant, Kieu, to learn if she possessed any musical talents.
With some trepidation, Kieu obediently plucked on strings and

1780. Spilled forth music so sweet, as drops of liquor poured into the soul.
It appeared her mistress might be fond of her musical ability, since
Noticeably, the severity of Kieu’s treatment reduced from that night
And it appeared that her exile in this stranger’s house Kieu spent her exile,
Moaning with shade at night and pleading with heart during the day.

1785. She remained nostalgic about her brief marriage in Lam Truy,
Innocently dreaming that they would meet again in the next life.
Surely, she would again be tossed about on the four winds and
Blinded by clouds, wishing to land in her country, in her house.
Meanwhile, she was a prisoner to this life, passing days and months.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: