Thư tình gửi một người – The Love Letter (86)

Thư tình gửi một người (86)

Huế, 9.12.1966

Ánh của anh,

Đáng lý buổi sáng này là anh lên máy bay để vào Sài Gòn với Ánh nhưng một lý do quá cấp bách đã khiến anh phải ở lại thêm vài hôm nữa. Đêm hôm qua anh thao thức mãi không ngủ được nên ngồi dậy thật sớm thắp nên viết thư cho Ánh ngay.

Lý do: Chiều hôm qua ở USOM (109) có Mc Stevenson cho mang đến anh một điện tín của một phóng viên báo Life gửi từ Sài Gòn ra nhờ cơ quan này liên lạc với nhân viên ở đây tìm địa chỉ anh và nói với anh cho ông ta hẹn gặp tại Huế. Tên ông ta là Mac Wirther. Có thể đây là một cuộc phỏng vấn, hay có đề nghị, anh chưa được hiểu nên anh đã phải dời vé lại và chờ thử xem.

Anh mong Ánh là không giận anh nhiều lắm vì đã trễ quá thời gian hẹn Ánh khá lâu.

Anh cũng nóng lòng lắm nhưng cũng phải ráng chờ xem đã. Có thể nay mai có một article về anh trong Life cho Ánh đọc cũng vui lắm.

Huế mấy hôm vừa qua lạnh đến tê cóng. 14o – 15o ban đêm. Hôm qua và hôm nay trời bỗng ngưng mưa và có nắng thật mỏng. Anh không giờ phút nào là không nhớ đến Ánh. Nhớ đến độ nằm mơ nhiều cơn mơ thật kinh hãi. Âu cũng là dịp để chúng mình nghĩ và nhớ đến nhau nhiều hơn.

Cường và Ý đã vào Đà Nẵng để lo vụ triển lãm 11/12/1966 này. Anh chưa có ý định vào hay không. Thấy ngại con đường lầy lội ấy quá.

Anh mong sẽ có nhiều chuyện để kể Ánh nghe lúc vào lại.

Thôi nhé. Thương lắm.

Anh,

Trịnh Công Sơn


(109) Cơ quan viện trợ Mỹ (viết tắt của United State Operation Mission), sau đổi thành USAID (United States Agency for International Development)

(English Version)

The Love Letter (86)

Author: Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan

Huế, 9.12.1966

My dear Ánh,

I should have gotten on a plane to Saigon this morning, but for an urgent reason, I had to stay an extra couple of days. I was awake and unable to sleep last night, so I got up early and lit a candle to write to you right away.

Yesterday afternoon at USOM (United State Operation Mission), Mc Stevenson brought me a telegram which was sent from Saigon from a Life magazine reporter. He asked the agency to find my address and arrange an appointment for him in Hue. His name is Mac Wirther. Perhaps it’s an interview or a suggestion. I have no idea, so I should postpone the ticket and wait and see.

I hope you don’t feel bad about me being late. I’m also anxious to know, but I have to wait until what happens. There may be an article about me in Life magazine and you can read it to enjoy yourself.

It was cold to go numb with the temperature 14-15 degrees at night a couple of days ago in Hue. Then and now it stopped raining and there was sunlight. I miss you all the time and I have so many nightmares. It also gives us an opportunity to reflect and to remember more.

Cuong and Y made their way to Da Nang to prepare for the exhibition on 11th of December. I do not intend to go, for I am afraid of this muddy road.

I hope there’s more to talk about when I get back.

Very loving.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: