Archive | May 7, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (85)

Thư tình gửi một người (85) 1.12.1966 Ánh Ngoài cửa sổ trời im xám và lũ trở mình cùng gió. Chúng mình chắc cũng cần tìm thêm một tí ngôn từ mới để nói về những nhớ nhung của nhau. Biết là sắp vào mà vẫn thấy cần viết thư cho Ánh. Những ngày nước […]