Archive | May 5, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (83)

Thư tình gửi một người (83) Huế, 28.11.1966 Ma chère Ánh Đêm trình diễn đã qua một hôm. Mưa như thác và nước dâng cao mà số người đến nghe cũng lên đến gần 600. Những con đường đưa về toà Viện trưởng sinh viên học sinh và quan khách đã che dù, mặc áo […]