Archive | May 3, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (81)

Thư tình gửi một người (81) Huế, 18.11.1966 Trời Huế buổi sáng mà sương như trời Đà Lạt. Sương la dà dưới vòm cây, trên cùng khắp. Anh mặc áo quần đi bộ xuống anh Ý. Gặp Trang giữa đường đang đi học. Trang nhờ anh gửi hộ thư cho Ánh. Anh Ý và anh […]