Archive | May 1, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (80)

Thư tình gửi một người (80) Huế, 17.11.1966 Ánh thân yêu, Buổi sáng đầu tiên ở thành phố anh trở về có trời lành lạnh của mùa đông và những gốc cây đen bám đầy rêu xanh thật mượt. Đã đưa tất cả những gói đồ Ánh gửi. Ý và Cường gặp anh mừng rỡ […]