Archive | April 29, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (78)

Thư tình gửi một người (78) Đà Nẵng, 10.11.1966 Ánh Anh đã vào hội đồng giám định sáng nay. Hơi khả quan. Bây giờ ngồi đợi đến 15/11 này để vào hội đồng hoãn dịch cũng là hội đồng 3, chẳng hiểu sẽ thế nào đây. Hãy cầu nguyện cho anh. Buổi chiều mưa thật […]