Archive | April 26, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1685-1720)

Truyện Kiều (Câu 1685-1720) Nguyễn Du 1685.Trên tam đảo, dưới cửu tuyền,Tìm đâu thì cũng biết tin rõ ràng.Sắm sanh lễ vật rước sang,Xin tìm cho thấy mặt nàng hỏi han.Đạo nhân phục trước tĩnh đàn, 1690.Xuất thần giây phút chưa tàn nén hương.Trở về minh bạch nói tường:“Mặt nàng chẳng thấy,việc nàng đã tra.Người […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1650-1685)

Truyện Kiều (Câu 1650-1685) Nguyễn Du 1650.Đem vào để đó, lộn sòng ai hay?Tôi đòi phách lạc, hồn bay,Xông pha bụi cỏ, gốc cây ẩn mình.Thúc ông nhà cũng gần quanh,Chợt trông ngọn lửa thất kinh rụng rời. 1655.Tớ thầy chạy thẳng đến nơi,Tơi bời tưới lửa, tìm người lao xao.Gió cao ngọn lửa càng […]