Thư tình gửi một người – The Love Letter (73)

Thư tình gửi một người (73)

9/1966

Ánh – thân – yêu – của – anh

Anh ở nhà suốt buổi chiều chờ Ánh. Mọi người đi cả. Rồi anh đi ra con đường bờ sông và kinh ngạc về màu xanh của hàng phượng và của bờ cỏ. Màu xanh thật thân yêu và buồn bã. Bỏ mà đi thật cũng chưa đành.

Có lẽ mai anh cũng chưa đi được. Vé ghi réservé(101) đáng lý mua đi được rồi nhưng mấy ngày qua không có chuyến bay nên bị đọng lại và họ nhường cho những người bị kẹt đi trước.

Như thế chắc là trễ phần anh rồi. Và cũng vì trễ nên còn được gần Ánh ở đây.

Chiều nay anh thấy nhớ Ánh hơn. Và tự nhiên thấy yêu thương vô ngần.

T’embrasse, chérie


Ánh ơi,

Đã qua cả như một cơn mưa anh hứa quên đi và mong Ánh cũng thế, chỉ một phút nào như viên sỏi rơi xuống. Mong sẽ bình an sau đó và những gì đẹp đẽ cũ trở về.

Hãy đến và anh chờ.

Anh buổi chiều có rượu ru ngủ mê man. Cũng chưa có gì.

Hãy quên và Ánh trở về lối mòn cũ anh đón rất bằng an. Hứa thế. Đến.

Trịnh Công Sơn


(101) Đã giữ chỗ trước

(English Version)

The Love Letter (73)

Author: Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan

9/1966

My dear Ánh,

I stayed up all afternoon waiting for you. Everyone’s gone. Then I came out to the shore and was astonished by the green of the phoenix and the grass. That green was loved and miserable. I never really wanted to go.

I may not be able to leave tomorrow, even if I booked a ticket. There have been no flights in the last few days, so those who are stuck first are going to get priority.

Perhaps I will be late, but I will have more time for you.

This afternoon I miss and love you immensely.

I embrace you, my dear.


Dear Ánh,

The whole thing ended like a passing rain. I promise I’ll forget, and so will you. It was like a stone falling into the water and vanishing quickly in a minute. Hopefully there will be peace and all the beautiful things will return.

Come with me, I’ll be waiting for you.

In the afternoon, I fell asleep under the influence of alcohol. I can’t do anything other than that.

Forget about it and go back to the old path where I wait for you, I promise.

Please come.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: