Archive | April 19, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (71-72)

Thư tình gửi một người (71-72) Thư tình gửi một người (71) 7/1966 Dao Ánh, Anh ở Đà Nẵng về chiều hôm qua. Rất nhớ Ánh. 7/1966 Trịnh Công Sơn Thư tình gửi một người (72) 8/1966 Dao Ánh, Có một điều không nên nói ra mà vẫn phải nói, và phải nói trong lúc […]