Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1615-1650)

Truyện Kiều (Câu 1615-1650)

Nguyễn Du

1615.
Dọn thuyền, lựa mặt gia nhân,
Hãy đem dây xích buộc chân nàng về.
Làm cho cho mệt cho mê,
Làm cho đau đớn ê chề cho coi.
Trước cho bõ ghét những người,

1620.
Sau cho để một trò cười về sau”.
Phu nhân khen chước rất màu,
Chiều con mới dạy mặc dầu ra tay.
Sửa sang buồm gió lèo mây,
Khuyển, Ưng lại lựa một bầy côn quang.

1625.
Dặn dò hết các mọi đường,
Thuận phong một lá vượt sang bến Tề.
Nàng từ chiếc bóng song the,
Đường kia nỗi nọ như chia mối sầu.
Bóng dâu đã xế ngang đầu,

1630.
Biết đâu ấm lạnh, biết đâu ngọt bùi.
Tóc thề đã chấm ngang vai,
Nào lời non nước nào lời sắt son?
Sắn bìm chút phận cỏn con,
Khuôn duyên biết có vuông tròn cho chăng?

1635.
Thân sao nhiều nỗi bất bằng,
Liều như cung Quảng, ả Hằng nghĩ nao?
Đêm thu gió lọt song đào,
Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời.
Nén hương đến trước Thiên đài,

1640.
Nỗi lòng khấn chửa cạn lời vân vân.
Dưới hoa, dậy lũ ác nhân,
Ầm ầm khốc quỷ, kinh thần mọc ra!
Đầy sân gươm tuốt sáng lòa,
Thất kinh nàng chửa biết là làm sao.

1645.
Thuốc mê đâu đã tưới vào,
Mơ màng như giấc chiêm bao biết gì.
Vực ngay lên ngựa tức thì,
Phòng đào viện sách, bốn bề lửa giong.
Sẵn thây vô chủ bên sông,

(English Version)

The Tale of Kieu (Verses 1615-1650)

Author: Nguyễn Du
Translation: Chamberlain Kim Anh Ellen and Đặng Hoàng Lan

1615.
I’m planning this method, with some specially chosen servants,
And we will seize her and bring her back here in shackles!
I will allow her much physical suffering until she is insane,
So she may know the pain of shame and fear!
I believe in punishment as a priority for such transgressors!

1620.
And next, humiliation! I’ll make them a mockery for all time”.
Her mother praised the plot as a masterful plan,
Conspiring with her daughter by providing what was needed.
A boat was prepared with sturdy ropes and nimble sails,
Along with her two henchmen, Hound and Hawk to accompany her.

1625.
After regaling her trusted henchmen with repeated instructions
They set sail on the four winds, to cross the sea to Lam Truy.
Kieu had spent her lonely days quietly in her room,
Allowing her heart to be enveloped in sadness.
“My aging parents are as a shadow of the mulberry tree at twilight,

1630.
Do they have enough food or even any desire to eat? Are they happy?
So much time has passed, hair I sheared has grown to my shoulders.
That is my pledge of faith and my vow of betroth.
My humble fate is as a clinging vine,
Will this marriage be blessed or cursed?

1635. Why have so many calamities befallen me?
I would have preferred to live alone, like a fairy on the moon…”
On this autumn evening a wind blew in through the open windows
And a crescent moon and three very bright stars engraved the sky.
She kneeled before the altar of Buddha, grasping incense sticks,

1640. Praying intently for insight, but before receiving any clarity,
Heard a commotion and a group of thugs emerging from the bushes.
They were like screaming banshees that would terrify even a demon!
The courtyard was suddenly lit up by gleaming unsheathed swords.
Horrified and dumbstruck, Kieu found her feet frozen to the floor.

1645.
They entered and swarmed her, spraying her with some substance,
A foul anesthetic that caused her to immediately fall unconscious.
Roughly, as tho she weren’t alive, they lopped her over a saddle
And raced away from the scene after setting fire to the rooms.
By chance, they found a dead body by the river,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: