Archive | April 15, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1580- 1615) Nguyễn Du 1580.Rút dây, sợ nữa động rừng lại thôi.Có khi vui chuyện mua cười,Tiểu thư lại giở những lời đâu đâu.Rằng: “Trong ngọc đá vàng thau,Mười phần ta đã tin nhau cả mười. 1585.Khen cho những chuyện dông dài,Bướm ong lại đặt những lời […]