Archive | April 5, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1545-1580)

Truyện Kiều (Câu 1545-1580) Nguyễn Du 1545.Tính rằng cách mặt khuất lời,Giấu ta ta cũng liệu bài giấu cho!Lo gì việc ấy mà lo,Kiến trong miệng chén có bò đi đâu?Làm cho nhìn chẳng được nhau, 1550.Làm cho đầy đọa cất đầu chẳng lên.Làm cho trông thấy nhỡn tiền,Cho người thăm ván, bán thuyền biết […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1510-1545) Nguyễn Du 1510.Đến nhà trước liệu nói sòng cho minh.Dù khi sóng gió bất tình,Lớn ra uy lớn, tôi đành phận tôi.Hơn điều giấu ngược giấu xuôi.Lại mang những việc tày trời đến sau. 1515.Thương nhau xin nhớ lời nhau,Năm chầy cũng chẳng đi đâu mà […]