Archive | March 26, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (64)

Thư tình gửi một người (64) Đà Lạt, 19/10/1965 Dao Ánh, Anh vừa về Blao chiều hôm qua để hỏi thư Ánh và cũng vừa trở lên đây trưa nay để sáng mai đưa Tịnh về Huế. Như thế là hơn một tháng anh không có một chữ nào của Ánh. Anh đã nghĩ đến […]