Archive | March 10, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1335-1370)

Truyện Kiều (Câu 1335-1370) 1335.Bình Khang nấn ná bấy lâu,Yêu hoa yêu được một màu điểm trang.Rồi ra lạt phấn phai hương,Lòng kia giữ được thường thường mãi chăng?Vả trong thềm quế cung trăng, 1340.Chủ trương đành đã chị Hằng ở trong.Bấy lâu khăng khít dải đồng,Thêm người, người cũng chia lòng riêng tây.Vẻ chi […]