Archive | March 6, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1300-1335)

Truyện Kiều (Câu 1300-1335) 1300.Càng quen thuộc nết, càng dan díu tình.Lạ cho cái sóng khuynh thành,Làm cho đổ quán, xiêu đình như chơi!Thúc Sinh quen thói bốc rời,Trăm nghìn đổ một trận cười như không! 1305.Mụ càng tô lục chuốt hồng,Máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê.Dưới trăng quyên đã gọi hè,Đầu tường […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (1265-1230)

Truyện Kiều (Câu 1265-1230) Nguyễn Du 1265Mối tình đòi đoạn vò tơ,Giấc hương quan luống mẩn mơ canh dài.Song sa vò võ phương trời,Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng!Lần lần thỏ bạc, ác vàng, 1270.Xót người trong hội Đoạn tràng đòi cơn.Đã cho lấy chữ hồng nhan,Làm cho, cho hại, cho tàn, cho […]