Archive | March 5, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (56)

Thư tình gửi một người (56) Đà Lạt, 20/9/1965 Ánh thân yêu, Anh đến đây đúng 3 giờ rưỡi. Vừa mới ngồi ở Phú Bài. Rồi Đà Nẵng. Bây giờ đã ở đây. Mưa và sương lan man cùng khắp. Vẻ sương khói này làm anh nhớ Ánh hơn, nhớ Ánh hơn. Ánh ơi, Trời […]