Thư tình gửi một người – The Love Letter (54)

Thư tình gửi một người (54)

11.5.1965

Buổi sáng anh ra phố một mình. Phố đông thiên hạ. Mỗi miền mang một khuôn mặt khác nhau. Mỗi thành phố có mỗi âu lo, vui mừng riêng. Khổ tâm cho một người đi xuyên qua những vùng khác nhau đó. Có cảm tưởng như mình thoát thân từ một không khí chiến tranh qua một vùng an vui rồi lại dấn thân vào một nơi có sự giết chóc khác.

Ánh đang đi học về đó phải không. 12 giờ trưa rồi. Bước chân loài nga sẽ dài. Tóc Ánh sẽ đong đưa.

Anh đang sống những giờ biếng nhác, vô ích, hư hoang.

Ánh ơi sương mù đã tan và anh đang nhìn Ánh bằng khoảng gần.

Hãy hát cho niềm hư vô dừng lại đó.

Anh nhớ Ánh như bao giờ bây giờ, hằng – hằng – tha – thiết.

Anh,

Trịnh Công Sơn

(Anh xin lỗi phải viết màu mực khác nhau. Anh mang giấy theo mình nên đến đâu viết đó)

(English Version)

The Love Letter (54)

Author: Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan

11.5.1965

I walked across the road by myself in the morning. It was crowded on the street. The folk of each region appeared to be different and each city suffered from its own worries and joys. It was an ordeal for someone to travel to these various regions. I felt as though I was escaping from a war atmosphere through a peaceful zone and then going to another killing place.

You were on your way home from school? It was at noon. I envisioned you walking with long swan strides and your hair swaying in the wind.

I spent hours living in idleness, impotence and spoils.

The haze was dispersing and I could ascertain you from a distance.

Please sing to conclude nothingness.

I missed you more than ever.

(I apologize for writing in another color ink. I always have paper so I can write to you at all times)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: