Archive | February 20, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (50)

Thư tình gửi một người (50) Blao, 13/4/1965 Ngô Vũ Dao Ánh, Anh vừa từ Sài Gòn lên sau mười ba hôm ở đó. Người cảm thấy thơ thới và an ổn hơn dù là có buồn. Anh không có thư Ánh để đọc lúc này. Chỉ độc nhất còn anh Cường viết cho anh […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (50)

Thư tình gửi một người (50) Blao, 13/4/1965 Ngô Vũ Dao Ánh, Anh vừa từ Sài Gòn lên sau mười ba hôm ở đó. Người cảm thấy thơ thới và an ổn hơn dù là có buồn. Anh không có thư Ánh để đọc lúc này. Chỉ độc nhất còn anh Cường viết cho anh […]