Archive | February 15, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (48)

Thư tình gửi một người (48) Blao 28/3/1965 Ánh, Lá thư anh nhận được sau cùng của Ánh đề ngày 28-2. Như thế là đã một tháng Ánh không biên thư cho anh. Lý do anh không thể nào biết được. Có thể là Ánh bận học thi, hay là Ánh bận giận hờn điều […]