Archive | February 12, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (46)

Thư tình gửi một người (46) 9/3/1965 Ánh, Buổi sáng nay anh vừa ghé sang hãng đĩa và ra phố. Viết thư tại một nhà quen ở phố cho Ánh đây. Anh cũng vừa ở phòng triển lãm ra. Những bức tranh của các hoạ sĩ Đức trông khá lạ và đẹp. Có một bức […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1160-1195)

Truyện Kiều (Câu 1160-1195) 1160.Một tay chôn biết mấy cành phù dung.Đà dao lập sẵn chước dùng,Lạ gì một cốt một đồng xưa nay…Có ba mươi lạng trao tay,Không dưng đâu có chuyện này trò kia. 1165.Rồi ra trở mặt tức thì,Liệu nằn nì, chớ sân si thiệt đời”.Nàng rằng: “Thề thốt nặng lời,Có đâu […]