Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1090- 1125)

Truyện Kiều (Câu 1090- 1125)

Nguyễn Du

1090.
Ngày hai mươi mốt, Tuất thì phải chăng?
Chim hôm thoi thót về rừng,
Đóa trà mi đã ngậm trăng nửa vành.
Tường đông lay động bóng cành,
Dẩy song đã thấy Sở Khanh lẻn vào.

1095.
Sượng sùng đánh dạn ra chào,
Lạy thôi, nàng mới rỉ trao ân cần.
Rằng: “Tôi bèo bọt chút thân,
Lạc đàn mang lấy nợ nần yến oanh.
Dám nhờ cốt nhục tử sinh,

1100.
Còn nhiều kết cỏ ngậm vành về sau.
Lặng nghe lẩm nhẩm gật đầu:
“Ta đây nào phải ai đâu mà rằng
Nàng đà biết đến ta chăng,
Bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi.”

1105.
Nàng rằng: “Muôn đội ơn người,
Thế nào xin quyết một bài cho xong…”.
Rằng: “Ta có ngựa truy phong,
Có tên dưới trướng, vốn dòng kiện nhi.
Thừa cơ lẻn bước ra đi,

1110.
Ba mươi sáu chước, chước gì là hơn.
Dầu khi gió kép, mưa đơn,
Có ta đây cũng chẳng cơn cớ gì”.
Nghe lời nàng đã sinh nghi,
Song đà quá đỗi quản gì được thân.

1115.
Cũng liều nhắm mắt đưa chân,
Mà xem con Tạo xoay vần đến đâu.
Cùng nhau lẻn bước xuống lầu,
Song song ngựa trước ngựa sau một đoàn.
Đêm thu khắc lậu canh tàn,

1120.
Gió cây trút lá, trăng ngàn ngậm gương.
Lối mòn cỏ lợt màu sương,
Lòng quê đi một bước đường một đau.
Tiếng gà xao xác gáy mau,
Tiếng người đâu đã mái sau dậy dàng.

(English Version)

The Tale of Kieu (Verses 1090-1125)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

1090. I will arrive at nine in the evening on the twenty-first.”
It’s dusk in the forest and the night birds are hurrying home.
The last moon of the month shines over the clustered camellias.
From the east wall, the silhouettes of the branches are vibrating,
As So Khanh scrambles over the wall and tiptoes up the steps

1095. Trepidacious, she plucks up the courage to go and greet him
Falling to her knees, she whispers her desperate appeal.
“I am worthless, I am as chaff strewn on the ground
Picked over by the swifts and orioles, stripped of all value.
Will you help me to regain my fruits and my freedom?

1100.
I will repay you with all I can muster, knotted grass and rings of jade.”
He listened as tho concerned, nodding and grinning impishly.
He declared with pride “You have come to the right man!
You have wisely chosen the right one to ask for help.
Of course! I will take your sea of troubles and drain it dry.”

1105. She said, “I will surrender my will to you, everything you ask,
Only tell me what to do and I will follow your instructions.”
He responded, “My horses run faster than the wind!”
He assured her he had a strong and loyal manservant.
“Let us seize our opportunity and escape! Come swiftly!

1110. Regardless of infinite possibilities, the best option is to run like hell!
If something happens to go wrong while we are escaping,
Believe me, if we suffer any misadventure, I will be at your side.”
Strangely his words didn’t fill her with confidence, she feared a trap.
However she also realized there was no other path, no options.

1115. And so she decided to shut her eyes and leap into the abyss
To learn what the Creator had planned for her life, and took his hand
Together they crept down the steps as quietly as possible.
They escaped on horseback, one leading and the other following.
Mile after weary mile, they hurried through the autumn night.

1120. The trees shed leaves and the moon set behind the mountains.
On the trail, the grass was blurred in the mist.
With each stride of her nag, her stomach twisted, she was homesick.
There was a husky chorus, the roosters were crowning dawn,
And from the behind she heard people screaming like banshees.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: