Archive | February 3, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1055-1090)

Truyện Kiều (Câu 1055-1090) 1055.Chung quanh những nước non người,Đau lòng lưu lạc, nên vài bốn câu.Ngậm ngùi rủ bước rèm châu,Cách tường, nghe có tiếng đâu họa vần.Một chàng vừa trạc thanh xuân, 1060.Hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng.Nghĩ rằng cũng mạch thư hương,Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh.Bóng Nga […]