Archive | February 2, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (40)

Thư tình gửi một người (40) Blao, 26/2/1965 Dao Ánh, Anh đọc thư Ánh từ chiều hôm qua. Cũng như tháng 8 năm ngoái, thư Ánh vẫn là thư đầu tiên trong những ngày mọn mọt của anh ở đây. Anh đã đọc thư bao nhiêu lần. Và để mừng những tờ thư đó, anh […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (40)

Thư tình gửi một người (40) Blao, 26/2/1965 Dao Ánh, Anh đọc thư Ánh từ chiều hôm qua. Cũng như tháng 8 năm ngoái, thư Ánh vẫn là thư đầu tiên trong những ngày mọn mọt của anh ở đây. Anh đã đọc thư bao nhiêu lần. Và để mừng những tờ thư đó, anh […]