Archive | January 31, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (38)

Thư tình gửi một người (38) 21/2/1965. Đêm hôm qua anh đọc nốt cuốn sách đến 1 giờ khuya thì xong. Đọc xong thì buồn. Buồn theo từng nỗi tuyệt vọng của Juliette và Alissa. Tuyệt vọng của Alissa là một thứ tuyệt – vọng – đức – hạnh. Đức hạnh đó đưa về một […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (38)

Thư tình gửi một người (38) 21/2/1965. Đêm hôm qua anh đọc nốt cuốn sách đến 1 giờ khuya thì xong. Đọc xong thì buồn. Buồn theo từng nỗi tuyệt vọng của Juliette và Alissa. Tuyệt vọng của Alissa là một thứ tuyệt – vọng – đức – hạnh. Đức hạnh đó đưa về một […]