Archive | January 28, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1020-1055)

Truyện Kiều (Câu 1020-1055) Nguyễn Du 1020.Làm chi thêm một nợ chồng kiếp sau?Lặng nghe ngẫm nghĩ gót đầu,Thưa rằng: “Ai có muốn đâu thế nàyĐược như lời thế là may,Hẳn rằng mai có như rày cho chăng? 1025.Sợ khi ong bướm đãi đằng,Đến điều sống đục, sao bằng thác trong!Mụ rằng: “Con hãy thong […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 985-1020)

Truyện Kiều (Câu 985-1020) Nguyễn Du 985.Thương ôi! Tài sắc bậc này,Một dao oan nghiệt đứt dây phong trần.Nỗi oan vỡ lở xa gần,Trong nhà người chật một lần như nen.Nàng thì bằn bặt giấc tiên, 990.Mụ thì cầm cập mặt nhìn, hồn bay.Vực nàng vào chốn hiên tây,Cắt người coi sóc rước thầy thuốc […]